Google Meet

หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. ได้จัดหาโปรแกรม Google Meet ภายใต้โดเมนเนม www.esdc.go.th ระดับการใช้งาน Teaching and Learning โดยมีคุณสมบัติการใช้งานที่เพิ่มขึ้น เช่น เข้าร่วมประชุมพร้อมกันได้250 คน Streaming สูงสุด 10,000 คน สร้างห้องประชุมกลุ่มย่อยได้ บันทึกวิดีโอการประชุมได้ครั้งละ24 ชั่วโมง เป็นต้น

เพื่อเป็นการสนับสนุนการนิเทศ ในสถานการณ์ปัจจุบัน หน่วยศึกษานิเทศก์ จึงเปิดให้บริการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใช้ในกิจกรรมการนิเทศทางไกล แบบออนไลน์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ต่อไป

โดยสามารถขอใช้งานผ่านลิงค์ด้านล่าง (โดยต้องใช้เมล์ของหน่วยศึกษานิเทศก์ @esdc.go.th ในการลงทะเบียน)


กรุณาขออนุญาตล่วงหน้าก่อนไม่น้อยกว่า 2 วัน เพื่อใช้เวลาดำเนินการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ: รอการอนุมัติใบอนุญาต

ดำเนินการแล้ว: ได้รับการอนุมัติใบอนุญาตแล้ว

คืนใบอนุญาต: ศนฐ.ขอคืนใบอนุญาตหลังจากดำเนินการประชุมแล้วเสร็จ