ขอบข่าย ภาระงาน

ของหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของ หน่วยศึกษานิเทศก์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ)


1.พัฒนาระบบและมาตรฐานการนิเทศการศึกษาในระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

และการศึกษาพิเศษ

2.ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการนำระบบนิเทศที่เป็นมาตรฐานไปใช้ในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยรูปแบบและนวัตกรรมการนิเทศ เพื่อให้มีระบบการนิเทศที่เหมาะสม

สอดคล้องกับบริบทของเขตพื้นที่การศึกษา

4.ประสานงานกับหน่วยงาน และองค์กรอื่น เพื่อบูรณาการกระบวนการนิเทศการศึกษาและ

พัฒนาการนิเทศการศึกษา

5.ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายหรือร่วมปฏิบัติกับหน่วยอื่น