นายเจตนา เมืองมูล

ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.

เพื่อให้หน่วยงานในส่วนกลางที่มีบุคลากรปฏิบัติงานด้านนิเทศการศึกษา ทำหน้าที่วางแผนพัฒนา ควบคุมระบบการนิเทศ และกำหนดมาตรฐาน การนิเทศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน กำหนดแนวทางและกระบวนการนิเทศการศึกษาทั้งระบบ รวมถึงการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานการศึกษาในส่วนภูมิภาคและส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ประกาศจัดตั้ง หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น โดยให้เป็นหน่วยงานการศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหน่วยงานการศึกษา ลงวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560

หนังสือราชการ: ศนฐ.

ผลการคัดเลือกผลงานด้านการนิเทศการศึกษา ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปี 2560

ตามที่ สพฐ. ได้ประชา สัมพันธ์ เชิญชวนให้ศึกษานิเทศก์ส่งผลงานด้านนิเทศการศึกษา ประจำปี 2560 เข้าร่วมประกวด บัดนี้ สพฐ.ได้ดำเนินการคัดเลือกผลงานด้านนิเทศการศึกษาประจำปี 2560 เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกตามเอกสารดังแนบ

การนิเทศการจัดการเรียนการสอน Coding และ Computing Science

ด้วย สพฐ. กำหนดการจัดประชุมปฏิบัติการ การนิเทศการจัดการเรียนการสอน Coding และ Computing Science เพื่อให้ศึกษานิเทศก์ในเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต สามารถนิเทศการจัดการเรียนการสอน Coding และ Computing Science

กิจกรรม ศนฐ.

ดร.ลาวัณย์ ตรีเนตร รับตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สพฐ

หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ลาวัณย์ ตรีเนตร เนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สพฐ

ต้อนรับสมาชิกใหม่ สู่หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.

หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ ดร.นัจรีภรณ์ ทุมสงคราม ศึกษานิเทศก์ สพป.เลย เขต 1 ด้วยความยินดียิ่ง

การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ครั้งที่ 2

24-28 กุมภาพันธ์ 2562 หน่วยศึกษานิเทศก์ ประชุมปฏิบัติการจัดทำแนวทางการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ครั้งที่ 2 ณ โรงแรม เดอม็อค กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. สพท. และผู้บริหารสถานศึกษา

การสร้างเครื่องมือนิเทศ Active Learning

10 - 14 กุมภาพันธ์ 2562 หน่วยศึกษานิเทศก์ ร่วมกับสำนักมาตรฐานและวิชาการ สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประชุมปฏิบัติการสร้างเครื่องมือนิเทศเพื่อพัฒนาและส่งเสริม การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)