เพื่อให้หน่วยงานในส่วนกลางที่มีบุคลากรปฏิบัติงานด้านนิเทศการศึกษา ทำหน้าที่วางแผนพัฒนา ควบคุมระบบการนิเทศ และกำหนดมาตรฐาน การนิเทศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน กำหนดแนวทางและกระบวนการนิเทศการศึกษาทั้งระบบ รวมถึงการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานการศึกษาในส่วนภูมิภาคและส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ประกาศจัดตั้ง หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น โดยให้เป็นหน่วยงานการศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหน่วยงานการศึกษา ลงวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560

หนังสือราชการ: ศนฐ.

การจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา

การจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ขอให้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ และจัดส่งแผนการนิเทศการศึกษา ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563

ปรับปรุงข้อมูลศึกษานิเทศก์ สพฐ.

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำข้อมูลศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บนเว็บไซต์ของหน่วยศึกษานิเทศก์ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงศึกษานิเทศก์ จึงขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ปรับปรุงข้อมูลศึกษานิเทศก์ในสังกัด เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning ด้วยกระบวนการ Coaching

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้กระบวนการ Coaching & Mentoring ให้กับศึกษานิเทศก์ ในการนี้ขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคัดเลือกศึกษานิเทศก์ เขตพื้นที่ละ 1 ท่าน พร้อมกรอกใบสมัคร และ scan เป็นไฟล์ pdf เพื่อลงทะเบียนเข้ารับการอบรม

ผลการคัดเลือกผลงานด้านการนิเทศการศึกษา ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปี 2560

ตามที่ สพฐ. ได้ประชา สัมพันธ์ เชิญชวนให้ศึกษานิเทศก์ส่งผลงานด้านนิเทศการศึกษา ประจำปี 2560 เข้าร่วมประกวด บัดนี้ สพฐ.ได้ดำเนินการคัดเลือกผลงานด้านนิเทศการศึกษาประจำปี 2560 เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกตามเอกสารดังแนบ