พุธเช้าข่าว สพฐ. 19 มิถุนายน 2562

PPT นิเทศบูรณาการ_นำเสนอพุธเช้า_19 มิถุนายน 2562.pdf

ประชุมผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ 28 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา

ประกันคุณภาพตามกฏกระทรวงฯ ประชุม ผอนิเทศ(ล่าสุด).pdf
การประกันคุณภาพการศึกษา
ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผอ.สทศ.สพฐ.
บรรยาย CS for OBEC@Sukhumwit LouiseNoVDO - Repaired.pdf
การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณ
พาคร วงศ์อนุตรโรจน์
ผอ.กลุ่มนิเทศ .pdf
ฐานข้อมูล/การรายงานผลนิเทศ
อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี