วุฒิบัตรออนไลน์

วุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรม หลักสูตร

การนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้กระบวนการ Coaching&Mentoring

วัน เดือน ปี/สถานที่อบรม

5 -7 สิงหาคม 2562 : โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์ อิอน์ กรุงเทพมหานคร