อบรม ActiveLearning

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้กระบวนการ Coaching & Mentoring ให้กับศึกษานิเทศก์ ในการนี้ขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคัดเลือกศึกษานิเทศก์ เขตพื้นที่ละ 1 ท่าน พร้อมกรอกใบสมัคร และ scan เป็นไฟล์ pdf เพื่อลงทะเบียนเข้ารับการอบรมตามลิงค์ด้านล่าง (นำฉบับจริงมาในวันเข้ารับการอบรม)

หนังสือแจ้ง ทุกเขต.pdf
กรอบหลักสูตรอบรมAL.pdf
รายละเอียดการอบรม AL.pdf
ใบสมัคร อบรม AL.pdf
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม.pdf