ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก

หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. ร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ) ภายใต้การนำของรองเลขาธิการ กพฐ. (ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช) ร่วมกับ 5 สำนักใน สพฐ. (สวก.สทศ. ศนฐ. สกว และสบน.) ดังนี้

1. วันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2565 ณ สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร

2. วันที่ 11 -12 มิถุนายน 2565 ณ สพม.กาญจนบุรี

3. วันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2565 ณ สพม.น่าน และสพป.น่าน เขต 2

4. วันที่ 25 -26 มิถุนายน 2565 ณ สพม.เชียงใหม่

5. วันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2565 ณ สพป.สระบุรี เขต 1

6. วันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2565 ณ สพป.นครราชสีมา

7. วันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2565 ณ สพม.สุพรรณบุรี


Active learning สู่สมรรถนะ จังหวัดน่าน.pdf