นิเทศการจัดการเรียนการสอน Coding และ Computing Science

ด้วย สพฐ. กำหนดการจัดประชุมปฏิบัติการ การนิเทศการจัดการเรียนการสอน Coding และ Computing Science เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการนิเทศการเรียนการสอนในเรื่องดังกล่าวให้ศึกษานิเทศก์ในเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต สามารถนิเทศการจัดการเรียนการสอน Coding และ Computing Science ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร ในการนี้ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบสาระเทคโนโลยี จำนวน 1 คน เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย โดย สพฐ.จะจัดสรรงบประมาณค่าพาหนะเดินทางภายหลังเสร็จสิ้นการอบรม

หนังสือ.pdf

หนังสือราชการ

แบบตอบรับ.pdf

แบบตอบรับ

ตารางการอบรม 14-17 ส.ค.61.pdf

ตารางการอบรม