นายเจตนา เมืองมูล

ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ

นางลาวัณย์ ตรีเนตร

ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ

นางรวิภัทร เหล่าคุ้ม

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายธรัตน์ มหายศนันท์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางบัวบาง บุญอยู่

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายสัจพจน์ นามภักดี

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ภิญญาพัชญ์ เชื้อจันทร์ยอด

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายพิรุณ พึ่งพานิช

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางสาวสุวิมล อินทปันตี

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นายนิติธร ปิลวาสน์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นายตฤณ ก้านดอกไม้

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ