การสร้างเครื่องมือนิเทศเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

เมื่อวันที่ 10 - 14 กุมภาพันธ์ 2562 หน่วยศึกษานิเทศก์ ร่วมกับสำนักมาตรฐานและวิชาการ สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประชุมปฏิบัติการสร้างเครื่องมือนิเทศเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนการนิเทศ ติดตามครูผู้สอนในการนำหลักการ รูปแบบและลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ต่าง ๆ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดทำแนวทางและเครื่องมือนิเทศ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อให้ศึกษานิเทศก์และ ผู้เกี่ยวข้อง ใช้เป็นเครื่องมือนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ แนะนำการนำ Active Learning ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ