การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2562 หน่วยศึกษานิเทศก์ ประชุมปฏิบัติการจัดทำแนวทางการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ครั้งที่ 2 ณ โรงแรม เดอม็อค กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. สพท. และผู้บริหารสถานศึกษา

หน่วยศึกษานิเทศก์ ได้ดำเนินการจัดทำและปรับปรุงเครื่องมือนิเทศแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ครั้งที่ 1 เพื่อใช้ในการปฏิบัติการนิเทศในครั้งที่ 2 เนื้อหาที่จะต้องเข้านิเทศประกอบด้วยเรื่องหลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา เรื่อง DLTV ตลอดจนการนิเทศตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน