กิจกรรม ศนฐ.

การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ครั้งที่ 2

24-28 กุมภาพันธ์ 2562 หน่วยศึกษานิเทศก์ ประชุมปฏิบัติการจัดทำแนวทางการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ครั้งที่ 2 ณ โรงแรม เดอม็อค กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. สพท. และผู้บริหารสถานศึกษา

การสร้างเครื่องมือนิเทศ Active Learning

10 - 14 กุมภาพันธ์ 2562 หน่วยศึกษานิเทศก์ ร่วมกับสำนักมาตรฐานและวิชาการ สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประชุมปฏิบัติการสร้างเครื่องมือนิเทศเพื่อพัฒนาและส่งเสริม การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)