นายเจตนา เมืองมูล

ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.

เพื่อให้หน่วยงานในส่วนกลางที่มีบุคลากรปฏิบัติงานด้านนิเทศการศึกษา ทำหน้าที่วางแผนพัฒนา ควบคุมระบบการนิเทศ และกำหนดมาตรฐาน การนิเทศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน กำหนดแนวทางและกระบวนการนิเทศการศึกษาทั้งระบบ รวมถึงการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานการศึกษาในส่วนภูมิภาคและส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ประกาศจัดตั้ง หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น โดยให้เป็นหน่วยงานการศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหน่วยงานการศึกษา ลงวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560

หนังสือราชการ: ศนฐ.

ผลการคัดเลือกผลงานด้านการนิเทศการศึกษา ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปี 2560

ตามที่ สพฐ. ได้ประชา สัมพันธ์ เชิญชวนให้ศึกษานิเทศก์ส่งผลงานด้านนิเทศการศึกษา ประจำปี 2560 เข้าร่วมประกวด บัดนี้ สพฐ.ได้ดำเนินการคัดเลือกผลงานด้านนิเทศการศึกษาประจำปี 2560 เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกตามเอกสารดังแนบ

การนิเทศการจัดการเรียนการสอน Coding และ Computing Science

ด้วย สพฐ. กำหนดการจัดประชุมปฏิบัติการ การนิเทศการจัดการเรียนการสอน Coding และ Computing Science เพื่อให้ศึกษานิเทศก์ในเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต สามารถนิเทศการจัดการเรียนการสอน Coding และ Computing Science

กิจกรรม ศนฐ.

การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2562 หน่วยศึกษานิเทศก์ ประชุมปฏิบัติการจัดทำแนวทางการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ครั้งที่ 2 ณ โรงแรม เดอม็อค กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. สพท. และผู้บริหารสถานศึกษา

การสร้างเครื่องมือนิเทศ Active Learning

เมื่อวันที่ 10 - 14 กุมภาพันธ์ 2562 หน่วยศึกษานิเทศก์ ร่วมกับสำนักมาตรฐานและวิชาการ สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประชุมปฏิบัติการสร้างเครื่องมือนิเทศเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)