เพื่อให้หน่วยงานในส่วนกลางที่มีบุคลากรปฏิบัติงานด้านนิเทศการศึกษา ทำหน้าที่วางแผนพัฒนา ควบคุมระบบการนิเทศ และกำหนดมาตรฐาน การนิเทศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน กำหนดแนวทางและกระบวนการนิเทศการศึกษาทั้งระบบ รวมถึงการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานการศึกษาในส่วนภูมิภาคและส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ประกาศจัดตั้ง หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น โดยให้เป็นหน่วยงานการศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหน่วยงานการศึกษา ลงวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. ร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ) ภายใต้การนำของรองเลขาธิการ กพฐ. (ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช) ร่วมกับ 5 สำนักใน สพฐ. (สวก.สทศ. ศนฐ. สกว และสบน.)

อบรมการใช้แพลตฟอร์มเพื่อการนิเทศ ด้วยตนเอง

ด้วยหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. ได้พัฒนาหลักสูตรชุดฝึกอบรมด้วยตนเองสำหรับศึกษานิเทศก์ หลักสูตรการใช้แพลตฟอร์มเพื่อการนิเทศ (Digital Platform for Supervisor) เพื่อส่งเสริมให้ศึหษานิเทศก์ ได้ศึกษาและพัฒนาตนเอง ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการนิเทศการศึกษา

การจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา

การจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ขอให้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ และจัดส่งแผนการนิเทศการศึกษา ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563

ปรับปรุงข้อมูลศึกษานิเทศก์ สพฐ.

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำข้อมูลศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บนเว็บไซต์ของหน่วยศึกษานิเทศก์ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงศึกษานิเทศก์ จึงขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ปรับปรุงข้อมูลศึกษานิเทศก์ในสังกัด เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

หนังสือราชการ: ศนฐ.