ทำเนียบบุคลากร

                                                                        


นางลาวัลย์ ตรีเนตร

ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. 
                        
    
                                                                     
                                นางลาวัณย์ ตรีเนตร                                                                             นางรวิภัทร เหล่าคุ้ม
                               ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ                                                                    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

                                                   
                       

                                    นายธรัตน์ มหายศนันท์                                                                           นางบัวบาง บุญอยู่                                                           ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ                                                             ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

                                                                                                                                                                                                      

                                                                       
    
                                                            

                                นายสัจพจน์ นามภักดี                                                                     น.ส.ภิญญาพัชญ์ เชื้อจันทร์ยอด                                                 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ                                                               ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

                                                                      
                                                                   

                                นายพิรุณ พึ่งพานิช                                                                              นางสาวสุวิมล อินทปันตี                                                        ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ                                                                         ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ


                                                                       

                                                                

                                นายนิติธร ปิลวาสน์                                                                              นายตฤณ ก้านดอกไม้                                                           ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ                                                                       ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ