ประกาศ รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
พัฒานาทักษะและสมรรถนะศึกษานิเทศก์ปี 2559

1.ให้บันทึกขออนุญาตไปราชการ โดยแนบรายชื่อที่ประกาศ
2. ให้สำเนารายงานเดินทางตามที่จ่ายจริง มอบให้คณะทำงานในวันที่ มารายงานตัวเข้ารับการอบรม
    เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณค่าเดินทาง

ลำดับ หลักสูตร สถานะประกาศ
1. การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ
1.1 กลุ่มที่ไม่มีผลงาน นวัตกรรมการนิเทศ
รุ่นที่ 1 ชำนาญการพิเศษ (วันที่ 30 พ.ค. - 3 มิ.ย. 2559 )
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
รุ่นที่ 2 ชำนาญการพิเศษ (วันที่ 6 - 10 มิ.ย. 2559)
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
รุ่นที่ 3 ชำนาญการ (วันที่ 21 - 25 มิ.ย. 2559)
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
1.2 กลุ่มที่มีผลงาน นวัตกรรมการนิเทศ
รุ่นที่ 1 ชำนาญการพิเศษ (วันที่ วันที่ 11 - 15 มิ.ย. 2559 )
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
รุ่นที่ 2 ชำนาญการพิเศษ (วันที่ วันที่ 16- 20 มิ.ย. 2559 )
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
รุ่นที่ 3 ชำนาญการ (วันที่ วันที่ 21 - 25 มิ.ย. 2559 )
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
2. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการนิเทศการศึกษา
2.1 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการนิเทศ ระดับพื้นฐาน
รุ่นที่ 1 (วันที่ 30 พ.ค. - 3 มิ.ย. 2559 ) 
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
รุ่นที่ 2 (วันที่ 6 - 10 มิ.ย. 2559 )
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
2.2 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการนิเทศ ระดับกลาง
รุ่นที่ 1 (วันที่ 11 - 15 มิ.ย. 2559 )
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
2.3 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการนิเทศ ระดับวิชาชีพ
รุ่นที่ 1 (วันที่ 16 - 20 มิ.ย. 2559 )
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
3. การพัฒนาทักษะการใช้ ICT เพื่อการนิเทศการศึกษา
3.1 การพัฒนาระบบ Cloud Computing เพื่อส่งเสริมระบบการนิเทศ
รุ่นที่ 1 (วันที่ 27 - 29 มิ.ย. 2559 )
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
รุ่นที่ 2 (วันที่ 30 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2559 )
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
3.2 การประยุกต์ใช้ ICT เพื่อพัฒนาการนิเทศ
รุ่นที่ 1 (วันที่ 3 - 6 ก.ค. 2559 )
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
4. การเสริมสร้างภาวะผู้นำทางวิชาการเพื่อการนิเทศการศึกษา
4.1 สำหรับศึกษานิเทศก์ใหม่ที่ผ่านการอบรมเป็นศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ 7 และรุ่นที่ 8 
รุ่นที่ 1 (วันที่ 16 - 20 มิ.ย. 2559 )
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
รุ่นที่ 2 (วันที่ 21 - 25 มิ.ย. 2559 ) 
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
รุ่นที่ 3 (วันที่ 26 - 30 มิ.ย. 2559) 
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
รุ่นที่ 4 (วันที่ 1 - 5 ก.ค. 2559 ) 
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
4.2 สำหรับศึกษานิเทศก์ใหม่ที่ผ่านการอบรมเป็นศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ 1 - 6 
รุ่นที่ 1 (วันที่ 6 - 10 ก.ค. 2559 )
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
รุ่นที่ 2 (วันที่ 7 - 11 ก.ค. 2559 )
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม