หน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กนฐ.)

1. ส่งเสริม  สนับสนุน  และประสานงาน  กระบวนการนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เพื่อให้เกิดการบูรณาการ
ในการนิเทศการศึกษา ในระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร  เขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียน

2. พัฒนาระบบ  วิธีการ  และนวัตกรรมการนิเทศการศึกษา  และขยายผลให้เครือข่าย
นำไปดำเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระบบ

3. ส่งเสริม  สนับสนุน  และประสานงานการนิเทศเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและตามจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4. เสนอแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะทำงานเพื่อดำเนินการตามบทบาทภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย

5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบหมาย


หน้าที่ของศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ศนฐ.)  

1. ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

2. จัดทำข้อเสนอแผนพัฒนาการนิเทศเร่งรัดคุณภาพการศึกษา ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการนิเทศการศึกษาและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

3. ประสานงานและบูรณาการงานวิชาการที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษากับหน่วยงานในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่แนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจนในเขตพื้นที่การศึกษา

4. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการนิเทศการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา                 ระดับเครือข่ายการนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การพัฒนาตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามทิศทางการปฏิรูป การศึกษาในทศวรรษที่สอง

5. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศึกษานิเทศก์ให้ปฏิบัติงานการนิเทศการศึกษาได้ตามภารกิจและมาตรฐานวิชาชีพ

6. ส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย และพัฒนานวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานและวิธีปฏิบัติการนิเทศที่ดี (Best Practices) ต่อสาธารณะ

7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบหมาย