ขอบข่าย ภาระงาน
ของหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของ หน่วยศึกษานิเทศก์ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ)

                    1.พัฒนาระบบและมาตรฐานการนิเทศการศึกษาในระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
                     และ
การศึกษาพิเศษ
                    2.ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการนำระบบนิเทศที่เป็นมาตรฐานไปใช้ในการพัฒนา
                     คุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
                    3.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยรูปแบบและนวัตกรรมการนิเทศ เพื่อให้มีระบบการนิเทศที่เหมาะสม 
                     สอดคล้องกับบริบทของเขตพื้นที่การศึกษา
                    4.ประสานงานกับหน่วยงาน และองค์กรอื่น เพื่อบูรณาการกระบวนการนิเทศการศึกษาและ
                     พัฒนาการนิเทศการศึกษา
                    5.ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายหรือร่วมปฏิบัติกับหน่วยอื่น