ความเป็นมาของศูนย์นิเทศ            ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์ ตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  จัดตั้งศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  ให้เป็นหน่วยงานภายในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

           มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับ การส่งเสริมสนับสนุนการนิเทศเร่งรัดพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล  เร่งรัดแก้ไขปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้  รวมทั้งการบูรณาการเชื่อมโยงกระบวนการนิเทศการศึกษาระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา  โดยให้ดำเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการระดับชาติ และระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร 

           เป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบาย  ภารกิจ  แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระบบ  วิจัยพัฒนาและนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ส่งเสริมและประสานให้เกิดความร่วมมือในการแก้ปัญหาการพัฒนาคุณภาพ และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น  รวมทั้งการสร้างความเป็นเลิศสู่สากล  

           เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จึงได้กำหนดรายละเอียดแนวทางการดำเนินงาน ของศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนตัวบ่งชี้คุณภาพความสำเร็จของการนิเทศการศึกษา ให้นำไปสู่การเร่งรัดแก้ไขปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้  รวมทั้งการบูรณาการเชื่อมโยงกระบวนการนิเทศการศึกษาระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษากับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ให้เกิดความร่วมมือการประสานงานในการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาจึงเห็นสมควรกำหนดแนวทางการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขึ้นดังนี้  หลักการ

  ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นหน่วยงานภายในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีหลักการในการจัดตั้ง ดังนี้

1.  เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่รับผิดชอบการนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสนับสนุนส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกระดับ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.  เป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปการศึกษาและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติในเครือข่ายระดับจังหวัด เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา