หนังสั้นส่งเสริมพัฒนาวินัยนักเรียน ชุดที่ 2

หนังสั้นเรื่องที่ 2 ชุดที่ 2 การปฏบัติตามกฎระเบียบ ไม่ทำตาม

หนังสั้นเรื่องที่ 3 ชุดที่ 2 การควบคุมตนเอง ขอลอง

หนังสั้นเรื่องที่ 4 ชุดที่ 2 การเคารพตนเองและผู้อื่น อยากได้ต้องได้

หนังสั้นเรื่องที่ 5 ชุดที่ 2 การทำงานเป็นขั้นเป็นตอน การทดลอง