ข่าว

การสร้างห้องเรียน Google Classroom

โพสต์8 ม.ค. 2564 00:46โดยweerapon mulasiwa   [ อัปเดต 10 ม.ค. 2564 18:57 ]

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. ขอแนะนำการสร้างห้องเรียน Google Classroom เพื่อส่งเสริมให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงสุด มีการทำงานร่วมกัน ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน


ตอนที่1ตอนที่2


ประชุมปฏิบัติการวางแผนขับเคลื่อนการนิเทศหลักสูตรฐานสมรรถนะ

โพสต์24 ธ.ค. 2563 19:10โดยweerapon mulasiwa

ศนฐ. ได้จัดประชุมปฏิบัติการวางแผนขับเคลื่อนการนิเทศหลักสูตรฐานสมรรถนะ ขึ้นในระหว่าง วันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพเพื่อความเป็นเลิศ (ศบศ) ชั้น8 อาคารรัชมังคลาภิเษก2 กระทรวงศึกษาธิการ

ประชุมสัมมนาแรกพบ โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการโรงเรียนนำร่องการศึกษาฐานสมรรถนะ “บัวหลวงก่อการครู”

โพสต์17 ธ.ค. 2563 20:31โดยweerapon mulasiwa   [ อัปเดต 17 ธ.ค. 2563 20:44 ]

เมื่อ วันที่ 14  ธันวาคม 2563  คณะผู้แทนของหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. ประกอบด้วยดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สพฐ. นางรวิภัทร เหล่าคุ้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. และนางหัทยา เข็มเพ็ชร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม. เขต ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาแรกพบโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการโรงเรียนนำร่องการศึกษาฐานสมรรถนะ “บัวหลวงก่อการครู” 
ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล จังหวัดอุดรธานี ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาการเรียนรู้ และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในความร่วมมือกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพครูและผู้บริหาร
ในโรงเรียนนำร่อง พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการศึกษาฐานสมรรถนะ เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อน
สู่การจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ (Competency-Based Education : CBE)  สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาผู้เรียนไป
สู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษาฐานสมรรถนะ  จังหวัดอุดรธานีมีโรงเรียนนำร่อง จำนวน 8 โรงเรียน ระยะเวลาดำเนินงาน 3 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา  2563 – 2565  โดยมุ่งหวังให้เป็นต้นแบบพัฒนาการปรับหลักสูตรการศึกษาฐานสมรรถนะ  ในปีการศึกษา 2565 ให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  


ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564

โพสต์30 พ.ย. 2563 20:11โดยweerapon mulasiwa   [ อัปเดต 30 พ.ย. 2563 20:22 ]

ศนฐ. ได้จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษา สพฐ.ประจำปี 2564 ขึ้นในระหว่าง วันที่ 29 พฤศจิกายน - 
1 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท บางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมีรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
นายสนิท แย้มเกษร เป็นประธานประชุม


ต้อนรับสมาชิกใหม่ สู่ หน่วยศึกษานิเทศก์ ศนฐ

โพสต์9 มี.ค. 2563 20:27โดยweb master   [ อัปเดต 13 เม.ย. 2563 08:42 ]

หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ดร.ศุภชลา ขำสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.เขต 41ด้วยความยินดียิ่ง

ดร.ลาวัณย์ ตรีเนตร เนื่อง รับตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สพฐ

โพสต์9 มี.ค. 2563 20:25โดยweb master   [ อัปเดต 13 เม.ย. 2563 08:42 ]

หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ลาวัณย์ ตรีเนตร เนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สพฐ

หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.ขอต้อนรับสมาชิกใหม่

โพสต์9 มี.ค. 2563 20:23โดยweb master   [ อัปเดต 13 เม.ย. 2563 08:43 ]

หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ ดร.นัจรีภรณ์ ทุมสงคราม ศึกษานิเทศก์ สพป.เลย เขต 1 ด้วยความยินดียิ่ง

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาที่มีโรงเรียนบนพื้นที่สูง

โพสต์22 ม.ค. 2560 22:17โดยพิรุณ พึ่งพานิช   [ อัปเดต 22 ม.ค. 2560 22:21 ]

สพฐ.โดย ศนฐ. ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาที่มีโรงเรียนบนพื้นที่สูง ขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมบ้านสานตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

ไฟล์การนำเสนอของวิทยากร :

แบบตอบรับเอกสารโครงการขับเคลื่อนการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในสถานศึกษา

โพสต์25 ต.ค. 2559 23:41โดยพิรุณ พึ่งพานิช   [ อัปเดต 27 ต.ค. 2559 01:14 โดย Anont Wongwisitrungsee ]

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำเอกสารโครงการขับเคลื่อนการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา  ในสถานศึกษา จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนต่อไป ทั้งนี้ เมื่อได้รับเอกสารแล้ว ขอความอนุเคราะห์ตอบรับ(ตามแบบตอบรับด้านล่าง) ขอขอบคุณยิ่ง


รายละเอียดประกอบ  คลิกที่นี่


แบบตอบรับเอกสาร

แบบตอบรับเอกสารโครงการขับเคลื่อนการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในสถานศึกษา
โครงการ Boot Camp for Core Supervisor ปีงบประมาณ 2559

โพสต์23 ก.ย. 2559 00:57โดยพิรุณ พึ่งพานิช   [ อัปเดต 10 ต.ค. 2559 22:27 ]

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.ให้เกียรติเป็นประธานเปิดค่ายโครงการ Boot Camp for Core Supervisor ปีงบประมาณ 2559 และบรรยายพิเศษ ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา วัดไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม จัดโดย ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ศนฐ.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
พัฒนาศึกษานิเทศก์ จำนวน 100 คน ให้เป็นต้นแบบการนิเทศการศึกษา ในระหว่างวันที่ 18-30 กันยายน 2559(ระหว่างนี้เป็นช่วงเวลาที่ Google ปรับระบบ Google รูปภาพ จึงขออภัยที่ไม่อาจนำภาพกิจกรรมมาแชรได้ครับ...พิรุณ)

1-10 of 18