ข่าว

ประชุมปฏิบัติการสังเคราะห์ผลการดำเนินงานนิเทศการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์20 เม.ย. 2564 21:57โดยsupatida ps   [ อัปเดต 20 เม.ย. 2564 22:03 ]


หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.จัดประชุมปฏิบัติการสังเคราะห์ผลการดำเนินงานนิเทศการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในระหว่างวันที่ 8 - 10 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อรวบรวม สังเคราะห์ สรุปผลการดำเนินงานด้านนิเทศการศึกษา ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อำวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) และในพื้นที่ปกติที่ไม่ได้รับผลกระทบ รอบไตรมาสที่ 1- 2

การพัฒนาเครือข่ายการนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์2 เม.ย. 2564 01:16โดยweb master

2-4 เมษายน 2564 หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการตามนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็น "การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ" จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการนิเทศการศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการและขับเคลื่อนการนิเทศการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยมีนายจงภพ ชูประทีป กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สพฐ. นายปรีชา นิพนธ์พิทยา ข้าราชการบำนาญ (ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ) นางลาวัลย์ ตรีเนตร นายวรศักดิ์ วัชรกำธร นายสมควร วรสันต์ ตลอดจนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามจากภูมิภาค

https://photos.app.goo.gl/rdM7VJci169z1gTn7


ประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการกิจเอกสารแนวทาง การนิเทศการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์17 มี.ค. 2564 23:55โดยsupatida ps


หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. จัดประชุม
ปฏิบัติการบรรณาธิการกิจเอกสารแนวทาง
การนิเทศการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระหว่างวันที่ 15 - 19 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บรรณาธิการกิจเอกสารแนวทางการนิเทศการศึกษา จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่
1. แนวทางการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
2. แนวทางการนิเทศการดำเนินงานเพศวิถีศึกษาสู่คุณภาพผู้เรียน 
3. ศาสตร์และศิลป์การนิเทศการศึกษา

การประชุมปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรการพัฒนาศึกษานิเทศก์

โพสต์11 มี.ค. 2564 19:03โดยweerapon mulasiwa

วันที่ 10-12 มีนาคม 2564 นางรวิภัทร  เหล่าคุ้ม ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. และคณะศึกษานิเทศก์ จากหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรการพัฒนาศึกษานิเทศก์ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร  โดยรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ  เป็นประธานเปิดการประชุมและให้นโยบายการพัฒนาศึกษานิเทศก์ ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นจากคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรพัฒนาศึกษานิเทศก์ และผู้ทรงคุณวุฒิ ในการออกแบบและจัดทําเนื้อหาหลักสูตรการพัฒนาศึกษานิเทศก์ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และวางแผนการพัฒนาศึกษานิเทศก์ให้เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายของ สพฐ.

ประชุมปฏิบัติการจัดทำแนวทางการนิเทศการศึกษา สพฐ.

โพสต์22 ก.พ. 2564 20:06โดยweerapon mulasiwa

ศนฐ. ได้จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแนวทางการนิเทศการศึกษา สพฐ.ขึ้นในระหว่างวันที่ 15 - 17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร
Big cleaning day สพฐ.ปลูกจิตสร้างนิสัย 5ส ทำได้ทุกวัน

โพสต์4 ก.พ. 2564 18:46โดยweerapon mulasiwa

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 ศนฐ. พร้อมสำนักจำนวน 23 สำนัก ได้เข้าร่วมทำพิธีเปิดกิจกรรม 5 ส “สพฐ. ปลุกจิตสร้างนิสัย 5 ส. ทำได้ทุกวัน” ประจำปี 2564 ณ บริเวณสวนวันครู อาคาร สพฐ. 1 กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น โดยมีรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายสนิท แย้มเกษร เป็นประธานพิธีเปิด
การสร้างห้องเรียน Google Classroom

โพสต์8 ม.ค. 2564 00:46โดยweerapon mulasiwa   [ อัปเดต 10 ม.ค. 2564 18:57 ]

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. ขอแนะนำการสร้างห้องเรียน Google Classroom เพื่อส่งเสริมให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงสุด มีการทำงานร่วมกัน ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน


ตอนที่1ตอนที่2


ประชุมปฏิบัติการวางแผนขับเคลื่อนการนิเทศหลักสูตรฐานสมรรถนะ

โพสต์24 ธ.ค. 2563 19:10โดยweerapon mulasiwa

ศนฐ. ได้จัดประชุมปฏิบัติการวางแผนขับเคลื่อนการนิเทศหลักสูตรฐานสมรรถนะ ขึ้นในระหว่าง วันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพเพื่อความเป็นเลิศ (ศบศ) ชั้น8 อาคารรัชมังคลาภิเษก2 กระทรวงศึกษาธิการ

ประชุมสัมมนาแรกพบ โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการโรงเรียนนำร่องการศึกษาฐานสมรรถนะ “บัวหลวงก่อการครู”

โพสต์17 ธ.ค. 2563 20:31โดยweerapon mulasiwa   [ อัปเดต 17 ธ.ค. 2563 20:44 ]

เมื่อ วันที่ 14  ธันวาคม 2563  คณะผู้แทนของหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. ประกอบด้วยดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สพฐ. นางรวิภัทร เหล่าคุ้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. และนางหัทยา เข็มเพ็ชร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม. เขต ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาแรกพบโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการโรงเรียนนำร่องการศึกษาฐานสมรรถนะ “บัวหลวงก่อการครู” 
ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล จังหวัดอุดรธานี ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาการเรียนรู้ และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในความร่วมมือกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพครูและผู้บริหาร
ในโรงเรียนนำร่อง พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการศึกษาฐานสมรรถนะ เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อน
สู่การจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ (Competency-Based Education : CBE)  สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาผู้เรียนไป
สู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษาฐานสมรรถนะ  จังหวัดอุดรธานีมีโรงเรียนนำร่อง จำนวน 8 โรงเรียน ระยะเวลาดำเนินงาน 3 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา  2563 – 2565  โดยมุ่งหวังให้เป็นต้นแบบพัฒนาการปรับหลักสูตรการศึกษาฐานสมรรถนะ  ในปีการศึกษา 2565 ให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  


1-10 of 25