ดาวน์โหลด

    หน้าดาวน์โหลดสำหรับรวบรวมเอกสาร เพื่อใช้ในการนิเทศการศึกษาของศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจะแยกเป็นหมวดหมู่ และสามารถดู เวอร์ชั่น ที่อยู่หลังไฟล์เพื่อตรวจสอบการอัปเดตของเอกสารที่ต้องการดาวน์โหลดได้

Smart Trainer : ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

คู่มือลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

แสดง 4 ไฟล์จากหน้า คู่มือ 4 เล่ม