โอนค่าเดินทางประชุม Core Smart Trainer โรงแรมวายุภักดิ์

โพสต์30 มิ.ย. 2559 06:22โดยweb master   [ อัปเดต 30 มิ.ย. 2559 06:23 ]
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการประชุมปฏิบัติการพัฒนา core smart trainer ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ระดับเขตพื้นที่จำนวนทีมละ 3 คน ในระหว่างวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทาราศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี ในการนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้โอนจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าพาหนะผู้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายละเอียดตามเอกสาร
Ċ
web master,
30 มิ.ย. 2559 06:22
Ċ
web master,
30 มิ.ย. 2559 06:22
Comments