จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์

โพสต์15 พ.ค. 2559 05:37โดยweb master   [ อัปเดต 15 พ.ค. 2559 05:38 ]
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีการประชุมจัดทำแนวทางทำสื่อประชาสัมพันธ์กระบวนการเรียนรู้ ที่เน้นงานอาชีพและการมีงานทำ โรงเรียนดีประจำตำบล ระหว่างวันที่ 4 - 8 มีนาคม 2559 ณโรงแรมดิไอเดิล เซอร์วิส เรสซิเดนซ์ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล ให้มีคุณภาพและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียนสู่การปฏิบัติที่ดีที่เน้น 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์และการมีรายได้ระหว่างเรียน
            ในการนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอแจ้งโอนงบประมาณเพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่อไป
Ċ
web master,
15 พ.ค. 2559 05:39
Ċ
web master,
15 พ.ค. 2559 05:41
Ċ
web master,
15 พ.ค. 2559 05:41
Ċ
web master,
15 พ.ค. 2559 05:42
Ċ
web master,
15 พ.ค. 2559 05:43
Ċ
web master,
15 พ.ค. 2559 05:43
Ċ
web master,
15 พ.ค. 2559 05:44
Ċ
web master,
15 พ.ค. 2559 05:45
Comments