Smart Trainer: ผู้นำการนิเทศการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

โพสต์2 ต.ค. 2558 07:14โดยAnont Wongwisitrungsee   [ อัปเดต 6 ต.ค. 2558 22:10 ]
          ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำโครงการ Smart Trainer: ผู้นำการนิเทศการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" เพื่อส่งเสริมการนิเทศติดตาม กำกับ ดูแล ให้คำแนะนำช่วยเหลือ สนับสนุนโรงเรียนในการบริหารจัดการเวลาเรียนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้มีโอกาสปฏิบัติกิจกรรมที่พัฒนาในด้านอื่น ๆ ภายในโรงเรียน กำหนดจัดอบรมศึกษานิเทศก์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต จำนวน 900 คน รุ่นที่ 1 วันที่ 5-6 ตุลาคม 2558 และรุ่นที่ 2 วันที่ 7-8 คุลาคม 2558 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดดังแนบ
รายละเอียดดังแนบ

แสดง 7 ไฟล์จากหน้า Smart Trainer