ประกวดคัดเลือกผลงานด้านนิเทศการศึกษา

โพสต์7 มิ.ย. 2559 00:17โดยweb master   [ อัปเดต 7 มิ.ย. 2559 02:03 ]
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประกวดคัดเลือกผลงานด้านนิเทศการศึกษา สำหรับศึกษานิเทศก์ กลุ่มจังหวัดในระดับประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ศึกษานิเทศก์พัฒนางานด้านการนิเทศการศึกษา เสริมสร้างขวัญ กำลังใจ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านกระบวนการนิเทศ รายละเอียดดังแนบ
Ċ
web master,
7 มิ.ย. 2559 00:18
Ċ
web master,
7 มิ.ย. 2559 00:20
Ċ
web master,
7 มิ.ย. 2559 00:20
Ċ
web master,
7 มิ.ย. 2559 00:21
Ċ
web master,
7 มิ.ย. 2559 00:21
Ċ
web master,
7 มิ.ย. 2559 02:02
Ċ
web master,
7 มิ.ย. 2559 00:21
Ċ
web master,
7 มิ.ย. 2559 00:21
Comments