สพฐ. จัดการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดี ด้านการนิเทศการศึกษา ศึกษานิเทศก์ดีเด่นและศึกษานิเทศก์ต้นแบบ ปี 2558
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนางานการนิเทศการศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรูจากวิธีการทํางานด้านการนิเทศการศึกษา ยกย่อง เชิดชูเกียรติ เสริมสร้างขวัญ กำลังใจและการยอมรับในการปฏิบัติงานด้านการนิเทศ และให้มีฐานข้อมูลเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่ดีของศึกษานิเทศก์ (Best Practice) ศึกษานิเทศก์ต้นแบบ (Master Supervisors) และศึกษานิเทศก์ดีเด่น (Supervisor Awards) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การคัดเลือก แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ 1)ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2)ระดับระดับเครือข่ายการนิเทศกลุ่มจังหวัด/ระดับภาค และ3) ระดับ สพฐ.
กำหนดการดำเนินงาน
        - เขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ส่งผลการพิจารณา ระดับเขตพื้นที่ ไปยัง เขตพื้นที่ที่เป็นผู้จัดระดับเครือข่ายการนิเทศกลุ่มจังหวัด/ระดับภาค ภายในวันที่ 10 ก.ค. 58
        - เขตพื้นที่ที่เป็นผู้จัดระดับเครือข่ายการนิเทศกลุ่มจังหวัด/ระดับภาค ส่งผลการพิจารณา ไปยัง สพฐ. ภายในวันที 1 ส.ค. 58
        - สพฐ. พิจารณา ประเมินผลงาน ระดับ สพฐ. ระหว่างวันที่ 3 - 11 ส.ค. 58

สำหรับ สพป.

แสดง 7 ไฟล์จากหน้า BP-สพป.

สำหรับ สพม.

แสดง 7 ไฟล์จากหน้า สพม.