การประชุมปฏิบัติการจัดทำคู่มือและเครื่องมือการนิเทศติดตามและรายงานผลการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

โพสต์13 ต.ค. 2558 23:53โดยweb master   [ อัปเดต 13 ต.ค. 2558 23:55 ]
การประชุม ปฏิบัติการจัดทำคู่มือและเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม และรายงานผลการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ในระหว่างวันที่ 19-23 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เพื่อดำเนินการนิเทศติดตาม กำกับ ดูแล ให้คำแนะนำช่วยเหลือ สนับสนุนโรงเรียน ผู้บริหารและครู ในการบริหารจัดการเวลาเรียนและจัดกิจกรรมเสริมทักษะและคุณลักษณะ พร้อมทั้งแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริงในโรงเรียน
Ċ
web master,
13 ต.ค. 2558 23:53
Ċ
web master,
13 ต.ค. 2558 23:54
Comments