การประชุมเพื่อเตรียมการประชุมพัฒนากิจกรรม"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

โพสต์13 ต.ค. 2559 20:23โดยพิรุณ พึ่งพานิช   [ อัปเดต 13 ต.ค. 2559 20:53 ]
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้ดำเนินโครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนา
Core Smart Trainer “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ระดับเขตพื้นที่ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานของโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ที่ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงกระบวนการในการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นไปสู่การเชื่อมโยงกิจกรรมให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ นั้น
ได้กำหนดให้มีการประชุมเพื่อเตรียมการจัดประชุมปฏิบัติการพัฒนากิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ระดับเขตพื้นที่และการจัดประชุมทางไกล ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙  ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์  บางพลัด กรุงเทพมหานคร

การประชุมเพื่อเตรียมการประชุมพัฒนากิจกรรม"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"


Comments