ประกาศ ! รายชื่อผู้เข้ารับการการพัฒนาตามโครงการ Boot Camp for Core Supervisor
(กรุณาอ่าน สิ่งที่จะต้องนำมาในวันที่เข้ารับการพัฒนา ท้ายรายชื่อ)

รายละเอียดการเบิกจ่ายค่าพาหนะเดินทาง
สำหรับผู้เข้ารับการพัฒนาตาม โครงการ Boot Camp for Supervisor ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
……………………………………………….
1. กรณีโดยสารเครื่องบินต้นทุนต่ำ (เฉพาะจังหวัดที่มีสนามบิน)สิ่งที่ต้องนำมาประกอบการเบิกจ่าย
        1.1 ใบเสร็จรับเงินค่าโดยสารเครื่องบินฉบับจริง
        1.2 ตั๋วเครื่องบินที่มีรายละเอียดเที่ยวบิน วัน เวลาเดินทาง
        1.3 Boarding Pass ขามา
        หมายเหตุ วันเดินทางกลับ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ให้จองตั๋วเที่ยวบินหลังเวลาปิดการอบรม

2. กรณีโดยสารรถประจำทาง/รถไฟ
        2.1 คำนวณหาระยะทางจากบ้าน ไป สถานีรถโดยสาร/สถานีรถไฟ
        2.2 ค่าโดยสารรถประจำทาง/รถไฟ ตามความเป็นจริง
        2.3 ไม่อนุมัติการเบิกจ่ายค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง

สิ่งที่จะต้องนำมาในวันที่เข้ารับการพัฒนา

โครงการ Boot Camp for Supervisor ปีงบประมาณ ๒๕๕๙


  1. เสื้อผ้าที่สุภาพ เหมาะสม

  2. ชุดกีฬา เพื่อใช้ในการออกกำลังกายตอนเช้า

  3. ยารักษาโรคประจำตัว (ถ้ามี)

  4. อุปกรณ์สำนักงาน (ปากกา/ดินสอ/ฯลฯ)

  5. คอมพิวเตอร์ Note Book พร้อมสายต่อพ่วง

  6. ข้อมูลโรงเรียนที่ต้องการพัฒนา ๑ โรงเรียน ประกอบด้วย

๖.๑  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

๖.๒  แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๙

๖.๓  หลักสูตรสถานศึกษา

๖.๔  รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ปี ๒๕๕๘

๖.๕  รายงานการตรวจสอบ ติดตาม การประกันคุณภาพภายใน ของเขตพื้นที่ ปี ๒๕๕๘

๖.๖  ข้อมูลผลการสอบ ONET ทุกระดับชั้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของ สทส. ฉบับที่ ๑-๖

๖.๗  แผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่นิเทศ ๑ รายวิชา

๖.๘  ผลงานของโรงเรียนด้านอื่นๆ (ถ้ามี)

  1. ผลงานการนิเทศ/รางวัล ที่ระบุไว้ในการสมัคร