หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์สื่อ หนังสั้น ประกอบการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมวินัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์12 ม.ค. 2564 19:03โดยweerapon mulasiwa   [ อัปเดต 14 ม.ค. 2564 20:22 ]

ด้วยสพฐ. ขอประชาสัมพันธ์สื่อ หนังสั้น ประกอบการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมวินัย ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำไปประยุกต์ใช้ประกอบการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมวินัยนักเรียนตามความเหมาะสมต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ https:rb.gy/hhgpgt

การสำรวจข้อมูลศึกษานิเทศก์

โพสต์8 ธ.ค. 2563 18:19โดยweerapon mulasiwa   [ อัปเดต 8 ธ.ค. 2563 19:21 ]ด้วย สพฐ. ได้จัดทำแบบสำรวจข้อมูลศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาการนิเทศการศึกษาประจำปี
งบประมาณ2564

การพัฒนาการนิเทศการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์2 เม.ย. 2563 00:32โดยAnont Wongwisitrungsee   [ อัปเดต 8 ธ.ค. 2563 19:02 โดย weerapon mulasiwa ]

             ตามที่ สพฐ. ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาการนิเทศการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการนิเทศการศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้การดำเนินงานเกิดความต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพสูงสุด สพฐ.จึงขอติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2563 (ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม-มีนาคม 2563) รายละเอียดดังแนบ
จัดสรรงบประมาณ

โพสต์9 มี.ค. 2563 19:38โดยweb master   [ อัปเดต 9 มี.ค. 2563 20:14 ]

การจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ขอให้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ และจัดส่งแผนการนิเทศการศึกษา ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563ปรับปรุงข้อมูลศึกษานิเทศก์

โพสต์9 มี.ค. 2563 19:26โดยweb master   [ อัปเดต 9 มี.ค. 2563 20:03 ]

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำข้อมูลศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บนเว็บไซต์ของหน่วยศึกษานิเทศก์ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงศึกษานิเทศก์ จึงขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ปรับปรุงข้อมูลศึกษานิเทศก์ในสังกัด เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอบรม ActiveLearning

โพสต์9 มี.ค. 2563 19:18โดยweb master   [ อัปเดต 9 มี.ค. 2563 20:01 ]

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้กระบวนการ Coaching & Mentoring ให้กับศึกษานิเทศก์ ในการนี้ขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคัดเลือกศึกษานิเทศก์ เขตพื้นที่ละ 1 ท่าน พร้อมกรอกใบสมัคร และ scan เป็นไฟล์ pdf เพื่อลงทะเบียนเข้ารับการอบรมตามลิงค์ด้านล่าง (นำฉบับจริงมาในวันเข้ารับการอบรม)

ผลการคัดเลือกผลงานด้านการนิเทศการศึกษา ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปี 2560

โพสต์15 ต.ค. 2561 23:36โดยweb master   [ อัปเดต 15 ต.ค. 2561 23:38 ]

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ศึกษานิเทศก์ส่งผลงานด้านนิเทศการศึกษา ประจำปี 2560 เข้าร่วมประกวด บัดดนี้ สพฐ.ได้ดำเนินการคัดเลือกผลงานด้านนิเทศการศึกษาประจำปี 2560 เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกตามเอกสารดังแนบ

นิเทศการจัดการเรียนการสอน Coding และ Computing Science

โพสต์6 ส.ค. 2561 02:39โดยAnont Wongwisitrungsee   [ อัปเดต 9 ส.ค. 2561 01:07 โดย web master ]

ด้วย สพฐ. กำหนดการจัดประชุมปฏิบัติการ การนิเทศการจัดการเรียนการสอน Coding และ Computing Science เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการนิเทศการเรียนการสอนในเรื่องดังกล่าวให้ศึกษานิเทศก์ในเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต สามารถนิเทศการจัดการเรียนการสอน Coding และ Computing Science ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร ในการนี้ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบสาระเทคโนโลยี จำนวน 1 คน เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย โดย สพฐ.จะจัดสรรงบประมาณค่าพาหนะเดินทางภายหลังเสร็จสิ้นการอบรม

จัดสรรงบประมาณ ปี 2561 สนับสนุนการนิเทศแบบบูรณาการ

โพสต์2 ก.ค. 2561 02:09โดยweb master   [ อัปเดต 2 ก.ค. 2561 02:13 ]

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดสรรงบประมาณ ปี 2561 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการนิเทศการศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา สนับสนุนการนิเทศแบบบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา การนิเทศตามนโยบาย สพฐ. รวมถึงการนิเทศ ติดตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และกิจกรรม Active Learning ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตละ 20,000.- บาท 
แสดง 3 ไฟล์จากหน้า หนังสือ

นิเทศแบบบูรณาการ

โพสต์28 มิ.ย. 2561 19:56โดยweb master   [ อัปเดต 28 มิ.ย. 2561 19:57 ]

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้
นพื้นฐาน จัดกิจกรรมนิเทศ ติดตาม การนิเทศแบบบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2561  รายละเอียดดังแนบ

1-10 of 64