หนังสือราชการ

งบประมาณสำหรับผู้ผ่านการพัฒนาตามโครงการ Boot Camp

โพสต์2 มี.ค. 2560 05:24โดยweb master   [ อัปเดต 2 มี.ค. 2560 05:26 ]

    
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการตามโครงการ Boot Camp for Core Supervisor ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
    ในการนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้จัดสรรงบประมาณสำหรับผู้ผ่านการพัฒนาตามโครงการตามรายชื่อที่ส่งมาด้วยเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการนิเทศโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมายและค่าพาหนะในการเดินทางไปสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเดือนเมษายน ๒๕๖๐ ตามรายละเอียดดังแนบ

โอนจัดสรร ประชุม ผอ.กลุ่มนิเทศ

โพสต์1 มี.ค. 2560 02:15โดยweb master   [ อัปเดต 1 มี.ค. 2560 02:16 ]

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดประชุมผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาทั่วประเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในระหว่างวันที่ ๙ข๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ โรงแรมอะเดียรติก พาเลซ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานครนั้น ในการนี้ ได้โอนจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๐ เพื่อเป็นค่าพาหนะผู้เข้าร่วมการประชุม ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามเอกสารดังแนบ

นิเทศ Boot Camp for Core Supervisor

โพสต์22 ก.พ. 2560 20:22โดยweb master   [ อัปเดต 22 ก.พ. 2560 20:39 โดย Anont Wongwisitrungsee ]

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดนิเทศติดตามศึกษานิเทศก์ที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการ Boot Camp for Core Supervisor รุ่นที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนิเทศ ติดตาม การนำความรู้ ทักษะ ที่เกิดจากการพัฒนาตามโครงการ ฯ ไปดำเนินการนิเทศในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ตามแผนนิเทศ และนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม จำนวน 10 สายนิเทศ รายละเอียดดังแนบแสดง 5 ไฟล์จากหน้า นิเทศBootCamp

ประชุมผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

โพสต์1 ก.พ. 2560 01:45โดยweb master   [ อัปเดต 1 ก.พ. 2560 01:55 โดย Anont Wongwisitrungsee ]

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย ศนฐ. กำหนดจัดประชุมผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการโรงเรียน ICU และวางแผนกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการนิเทศในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระว่างวันที่ ๙-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ โรงแรมอะเดรียติคพาเลซ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามเอกสาร

หนังสือราชการ

แสดง 5 ไฟล์จากหน้า ICU-เครือข่ายการนิเทศ

ประชุมจัดทำเครื่องมือนิเทศ เครื่องมือการปฏิบัติที่ดี และเครื่องมือวิจัยโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ปี 2560

โพสต์22 ม.ค. 2560 19:54โดยพิรุณ พึ่งพานิช

สพฐ.โดย ศนฐ.จัดประชุมจัดทำเครื่องมือนิเทศ เครื่องมือการปฏิบัติที่ดี  และเครื่องมือวิจัยโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ปี 2560 

หนังสือราชการ  ถึง สพป.  | สพม.

การประชุมปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือนิเทศ ติดตามและรายงานผลการนิเทศก์

โพสต์22 ม.ค. 2560 19:17โดยพิรุณ พึ่งพานิช   [ อัปเดต 22 ม.ค. 2560 19:37 ]

สพฐ.จัดการประชุมปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือนิเทศ ติดตามและรายงานผล ของศึกษานิเทศก์ที่ผ่านการอบรมในโครงการ Boot Camp for Core Supervisor รุ่นที่ ๑ เพื่อใช้ในการนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือและนำข้อมูลผลการดำเนินงานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดจนนำมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาวิทยากรหลักของโครงการ ระหว่างวันที่ ๑-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ โรงแรมไบร์ทตัน โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนท์ บางนา กรุงเทพมหานคร

หนังสือแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เลื่อนการประชุมปฏิบัติการพัฒนา Core Smart Trainer “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ระดับเขตพื้นที่

โพสต์21 ต.ค. 2559 00:59โดยweb master   [ อัปเดต 21 ต.ค. 2559 01:00 ]

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้ดำเนินโครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนา 
Core Smart Trainer “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ระดับเขตพื้นที่ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานของโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ในระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน ชลบุรี  นั้น ในการนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอแจ้งเลื่อนการประชุม ดังกล่าวออกไปโดยไม่มีกำหนด หากกำหนดวันประชุมใหม่แล้วจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

การประชุมเพื่อเตรียมการประชุมพัฒนากิจกรรม"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

โพสต์13 ต.ค. 2559 20:23โดยพิรุณ พึ่งพานิช   [ อัปเดต 13 ต.ค. 2559 20:53 ]

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้ดำเนินโครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนา
Core Smart Trainer “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ระดับเขตพื้นที่ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานของโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ที่ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงกระบวนการในการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นไปสู่การเชื่อมโยงกิจกรรมให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ นั้น
ได้กำหนดให้มีการประชุมเพื่อเตรียมการจัดประชุมปฏิบัติการพัฒนากิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ระดับเขตพื้นที่และการจัดประชุมทางไกล ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙  ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์  บางพลัด กรุงเทพมหานคร

การประชุมเพื่อเตรียมการประชุมพัฒนากิจกรรม"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"


โอนจัดสรรค่าพาหนะเดินทางในการประชุมสัมมนาทางวิชาการและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของศึกษานิเทศก์ ระดับประเทศ ประจำปี 2559

โพสต์2 ก.ย. 2559 05:30โดยweb master

    
ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของศึกษานิเทศก์ ระดับประเทศ ประจำปี 2559 ในระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2559 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี
    ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้โอนจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าพาหนะเดินทางของศึกษานิเทศก์ ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ

  • สพป.ทุกเขต.pdf   0กิโลไบต์ - 2 ก.ย. 2559 05:26 โดย web master (เวอร์ชัน 1)
  • สพม.ทุกเขต.pdf   0กิโลไบต์ - 2 ก.ย. 2559 05:26 โดย web master (เวอร์ชัน 1)

การประชุมสัมมนาทางวิชาการและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของศึกษานิเทศก์ระดับประเทศประจำปี 2559

โพสต์26 ส.ค. 2559 01:45โดยweb master   [ อัปเดต 11 ก.ย. 2559 09:45 โดย Anont Wongwisitrungsee ]

        
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของศึกษานิเทศก์ระดับประเทศประจำปี 2559 เพื่อสร้างความตระหนักและส่งเสริมการดำเนินงานตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนิเทศตามนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านนิเทศการศึกษาและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจศึกษานิเทศก์ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2559 ณโรงแรมแอมบาสเด*ร์ซิตี้จอมเทียนจังหวัดชลบุรี        ในการนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตดำเนินการตามเอกสารที่แนบมาด้วย พร้อมกรอกแบบตอบรับการเข้าร่วมตามลิงค์ด้านล่าง


1-10 of 48